قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه احوال شخصیه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه
350،000 ریال105،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
300،000 ریال90،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
980،000 ریال294،000 ریال650،000 ریال200،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
470،000 ریال141،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
420،000 ریال126،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،130،000 ریال339،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال200،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
720،000 ریال216،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
300،000 ریال90،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
300،000 ریال90،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
500،000 ریال150،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
500،000 ریال150،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
60،000 ریال18،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال

 

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه
720،000 ریال216،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،170،000 ریال351،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
950،000 ریال285،000 ریال650،000 ریال200،000 ریال
1،050،000 ریال315،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
800،000 ریال240،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
620،000 ریال186،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،050،000 ریال315،000 ریال650،000 ریال200،000 ریال
720،000 ریال216،000 ریال
1،000،000 ریال300،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
870،000 ریال261،000 ریال
900،000 ریال270،000 ریال650،000 ریال200،000 ریال
1،000،000 ریال300،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
870،000 ریال261،000 ریال
1،260،000 ریال378،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
940،000 ریال282،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
800،000 ریال240،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
720،000 ریال216،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،000،000 ریال300،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
940،000 ریال282،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
750،000 ریال225،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
720،000 ریال216،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
400،000 ریال120،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
930،000 ریال279،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،260،000 ریال378،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
570،000 ریال171،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
460،000 ریال138،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،050،000 ریال315،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
900،000 ریال270،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال

 

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه مدارک تحصیلی

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
200،000 ریال60،000 ریال650،000 ریال200،000 ریال
420،000 ریال126،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
180،000 ریال54،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال200،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
750،000 ریال225،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
560،000 ریال168،000 ریال

 

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه اسناد شرکت‌ها و دفاتر

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه
720،000 ریال216،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
480،000 ریال144،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال300،000 ریال
500،000 ریال150،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
960،000 ریال288،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
620،000 ریال186،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
570،000 ریال171،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،400،000 ریال420،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
850،000 ریال255،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
800،000 ریال240،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
850،000 ریال255،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،400،000 ریال420،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
950،000 ریال285،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
800،000 ریال240،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
800،000 ریال240،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،260،000378،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
770،000 ریال231،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
1،020،000 ریال306،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
770،000 ریال231،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
720،000 ریال216،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال

 

قیمت دارالترجمه و هزینه ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

قیمت ترجمهنسخه اضافیدادگستریامور خارجه
570،000 ریال171،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
500،000 ریال150،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
300،000 ریال90،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
540،000 ریال162،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
550،000 ریال165،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
750،000 ریال250،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
800،000 ریال240،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
600،000 ریال180،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
900،000 ریال270،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
360،000 ریال108،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال
720،000 ریال216،000 ریال650،000 ریال100،000 ریال

 

فهرست موارد افزایش قیمت در اسناد

وجود هر یک از موارد زیر در سند شما موجب تغییر در قیمت ترجمه رسمی خواهد شد. لطفا در هنگام ثبت سفارش تعداد این موارد برای هر کدام تعیین کنید.
نام مدرکمورد افزایش قیمتهزینه
شناسنامههمسر (ازدواج، طلاق یا فوت)50،000 ریال
شناسنامهفرزند50،000 ریال
شناسنامهتوضیحات یا وفات50،000 ریال
ریزنمرات دانشگاهی هر ترمهر درس8،000 ریال
هر نوع گواهیهر سطر متن گواهی15،000 ریال
سند مالکیت تک برگیهر سطر توضیحات15،000 ریال
اصل یا رونوشت سند ازدواجهر سطر مهریه15،000 ریال
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهیهر درس8،000 ریال
سابقه بیمهبه ازای هر تغییر محل اشتغال25،000 ریال
گواهی اشتغال به کار سایز A5هر سطر متن گواهی15،000 ریال
سند مالکیت دفترچه ایهر سطر نقل و انتقال یا توضیحات15،000 ریال
فیش حقوقیهر آیتم ریالی5،000 ریال
پاسپورتهر پرفراژ25،000 ریال
انواع قراردادهر سطر متن قرارداد25،000 ریال
روزنامه رسمی تاسیسهر سطر متن12،000 ریال
گواهی اشتغال به تحصیلهر سطر متن15،000 ریال
حکم کارگزینیهر سطر توضیحات15،000 ریال
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیماتهر سطر متن15،000 ریال
سند وسائط نقلیه سبکهر سطر توضیحات25،000 ریال
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطههر درس8،000 ریال
وکالت نامه سایز A4هر سطر متن مورد وکالت37،000 ریال
لیست بیمه کارکنانبه ازای هر نفر کارکنان5،000 ریال
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگهر سطر متن40،000 ریال
اقرار نامه یا تعهدنامههر سطر متن25،000 ریال
گواهی ریز نمراتهر سطر توضیحات25،000 ریال
گواهی اشتغال به کار سایز A4هر سطر متن گواهی25،000 ریال
سرفصل دروس دانشگاهیهر سطر توضیحات درس25،000 ریال
اساسنامه ثبت شرکت هاهر سطر متن اساسنامه25،000 ریال
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانیهر سطر متن25،000 ریال
گواهی تجردهر خط در گواهی15،000 ریال
مبایعنامه با کدرهگیریهر سطر توضیحات موضوع25،000 ریال
وکالت نامه سایز A3هر سطر متن وکالتنامه45،000 ریال
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراعهر سطر متن15،000 ریال
پرینت های بانکیهر تراکنش بانکی8،000 ریال
رضایتنامه و صلح نامههر سطر متن25،000 ریال
اجاره نامه با کد رهگیریهر سطر توضیحات موضوع25،000 ریال
حکم بازنشستگیهر سطر توضیحات15،000 ریال
دادنامه و رای دادگاههر سطر متن25،000 ریال
کارت واکسیناسیونهر نوبت تزریق5،000 ریال
حکم اعضاء هیئت علمیهر سطر توضیحات15،000 ریال
گواهی حصر وراثتهر سطر متن37،000 ریال
کارنامه توصیفی ابتداییهر نیم سطر توضیحات12،000 ریال
حکم افزایش حقوقهر سطر توضیحات15،000 ریال
استشهادیههر سطر متن25،000 ریال
دفترچه وکالتهر پرفراژ45،000 ریال
جواز اشتغال به کارهر سطر متن15،000 ریال
مالیات بر ارثهر نیم سطر12،000 ریال
گواهی عدم خسارت خودروهر سطر متن25،000 ریال
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالثهر سطر متن قرارداد35،000 ریال
ابلاغیه و اخطار قضاییهر سطر متن30،000 ریال
قیم نامههر سطر متن12،000 ریال
پرونده حقوقیهر سطر متن25،000 ریال
برگه جلب یا احضاریههر سطر متن25،000 ریال
ریز مکالمات تلفنهر سطر تماس تلفنی8،000 ریال
گزارش ورود و خروج از کشورهر تردد8،000 ریال
جواز دفنهر سطر متن17،000 ریال
سند وسائط نقلیه سنگینهر سطر توضیحات25،000 ریال
موافقت اصولیهر سطر متن30،000 ریال
فیش مستمریهر آیتم5،000 ریال
گواهی تمکن مالیهر خط در گواهی15،000 ریال